فایل word ويژگي هاي دانشکده هنر و معماري با رويکرد معماري اقليمي گرم و خشک (نمونه موردشهر دهدشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ويژگي هاي دانشکده هنر و معماري با رويکرد معماري اقليمي گرم و خشک (نمونه موردشهر دهدشت) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

طراحی اقلیمی مناطق گرم و خشک دو اصل کلی برای طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک 1-جلو گیری از تاثیر هوایگرم در فضاهای داخلی مجموعه الف. طراحی مناطق نیمه محافظت شده در خارج بنا ب. استفاده از پوشش گیاهی برایخنک کردن محوطه ج. استفاده از گیاهان در کنار دیوارهای خارجی ساختمان د. استفاده از بام و دیوار دو جداره جهت تهویهدر داخل پوسته ساختمان ه. استفاده از پوسته های دو جداره جهت جابجایی حرارت - 2محافظت ساختمان در برابر تابشآفتاب در مواقع گرم سال. معماری گذشته و خصوصاً مسکن ایران در استفاده از انرژیهای پایدار, بی زیان و بهره گیریاکولوژیک از انواع انرژی های تجدید شونده دارای تاریخچه های گرانقدر و با ارزش میباشد. فضاهای معماری کویری ایران بااستفاده از عناصر, مصالح, ویژگی های خود و علم سازندگانشان به کارکرد زیست محیطی عوامل اقلیمی موجود, استعداد خاصیدر متعادل سازی حرارتی داشته اند. اصول بیزمان معماری مسکن کویر ایران بدون کاهش منابع طبیعی و با کمترین دخالت درمحیط اطراف در هماهنگی کامل با (پایداری محیطی) (یکی از سه اصل توسعه پایدار) بودند و نگاه ویژه این اصول به سیستمغیرفعال خورشیدی باعث میشد که این معماری در راستای آسایش حرارتی و با استفاده بهینه از منابع و انرژیهای پاک بههمسازی مناسبی با محیط طبیعی دست یابد .این نوشتار با بررسی موردی دانشکده هنر و معماری با رویکرد معماری اقلیمیگرم و خشک دهدشت میپردازد. این پژوهش در تبیین چهارچوب تحقیق با روش توصیفی و گزارش موردی (case repot)با بررسی جهات متغیر فصلی تابش, دیاگرام خورشیدی, نمودارهای اقلیمی و ... از یک طرف و ارزیابی رفتار چهار وجه این خانهبا حیاط میانی و خصوصیات موجود در آنها مانند رنگ جداره ها, فرم و ابعاد بازشوها, مکان قرارگیری, سایه بان, تابش بند و...شیوه های بهره برداری و مهار انرژی تابشی خورشید را متناسب با نیازهای بیولوژیکی انسان, آسایش حرارتی و محدودهآسایش او به نمایش میگذارد

لینک کمکی