فایل word نقش مديريت آمايش سرزمين به عنوان نگرشي براي رسيدن به توسعه پايدار در شهرهايتاريخي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش مديريت آمايش سرزمين به عنوان نگرشي براي رسيدن به توسعه پايدار در شهرهايتاريخي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شهرهای تاریخی و فرهنگی با دارا بودن شواهد و ارزش های والای فرهنگی , جزئی از هویت اجتماعی و شناسنامه ملی هرقوم و کشور محسوب می شوند.از این رو این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که مدیران آمایش سرزمین دید جامع و کلینگری نسبت به موضوع حفاظت از میراث باستانی و خصوصا شهرهای تاریخی داشته و اگر نظرات مدیران آمایش سرزمین درمورد حفاظت و توسعه شهرهای تاریخی مورد توجه قرار گیرد و آنان بتوانند در جریان تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اینشهرها مشارکت و نقش فعالی داشته باشند بدون شک شهرهای تارخی و میراث باستانی ایران که بیشتر در بطن شهرهایکشور جای گرفته است می تواند حفظ شود. در این پژوهش سعی بر این گذاشته شده است که با توجه به رویکرد آمایشسرزمینی و با اهمیت دادن به نقش کارآمد مدیریت شهری در حفاظت از شهرهای تاریخی چالش ها و موانع پیش روی حفاظتو نگهداری از شهرهای تاریخی در ایران مورد توجه قرار گیرد. درنهایت با توجه به اهمیت نقش مدیریت آمایش سرزمینراهکارها و پیشنهاداتی جهت توسعه شهرهای تاریخی ارائه می گردد

لینک کمکی