فایل word نقش اعتقادات,ارزش ها و آداب و رسوم ديني و مذهبي در شکل گيري خانه هاي سنتي در منطقه ي غرب مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش اعتقادات,ارزش ها و آداب و رسوم ديني و مذهبي در شکل گيري خانه هاي سنتي در منطقه ي غرب مازندران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

مقاله حاضر بیان می کند در منطقه شمال ایرن - غرب مازندران با توجه به اعتقادات دینی و مذهبی و شرایط خاص آداب و رسوم که تا حدی با سایر نواحی ایران تفاوت دارد,در طول زمان, معماری خاصی در شکل گیری خانه های سنتی صورت گرفته که برخاسته از اعتقادات دینی و مذهبی برونگرا با ریشه های ایرانی و اسلامی ناب بوده ست. هدف اصلی این مقاله, انعکاس اعتقادات و باورها و اعتقاد های دینی و مذهبی مردمان بومی منطقه تحت مطالعه در شکل گیری خانه های سنتی می باشد. معماری خانه های سنتی , جزیی از معماری سنتی و روستایی منطقه تحت مطالعه محسوب می شود و تنها گونه معماری ست که برای یک نوع خاص از اعتقادات ساخته شده و در جهت حفاظت و پاسداری از اعتقادات ارزشمند منطقه تحت مطالعه رواج یافته است . با این فرض, در نوشتار حاضر سعی شده تا با تعیین جایگاه و اهمیت مقوله اعتقادات دینی و مذهبی در شکل گیری خانه های سنتی , نحوه ی تاثیر اعتقادات بر مقوله شکل گیری خانه های سنتی تشریح شود. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده و اطلاعات به روش کتابخانه ی جمع آوری شده است و در نتیجه . مدل مدنظر در این نوشتار برای برقراری ارتباط طبقه بندی شده بین اعتقادات دینی ومذهبی و شکل گیری خانه های سنتی تدوین شده ست. در نهایت نتایج به صورت جدولی که در آنها سطوح و لایه های پنهان مقوله اعتقادات در ارتباط با شکل گیری خانه های سنتی به صورت طبقه بندی شده مشخص شده, ارائه گردید. این سلسله مراتب, نشان می دهد که اعتقادات مقوله ای است منتج از نوع بینش که با تعیین ارزشهای مورد قبول جامعه در عرصه های مختلف زندگی از جمله معماری نمود پیدا می کند. این نمود در حوزه معماری خانه های سنتی, از یک طرف با جهت دادن به شیوه زندگی و فعالیتهای مردم و از طرف دیگر با تحت تاثیر قرار دادن مبانی نظری معماری آن جامعه صورت می گیرد.

لینک کمکی