فایل word مناسب سازي فضاهاي شهري براي گروههاي هدف با تاکيد بر معلولينمطالعه موردي (هسته مرکزي ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مناسب سازي فضاهاي شهري براي گروههاي هدف با تاکيد بر معلولينمطالعه موردي (هسته مرکزي ياسوج) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بدون آمایش بهینه و مناسب سازی فضاهای شهری در انطباق با نیازها, خواستها و علایق معلولان شهری, نمیتوانانتظار حضور فعال ایشان را در عرصه های جمعی زندگی شهری داشت. در رویکردهای جدید شهرسازی نیز توجه به نیازهایرفتاری و روانی تمامی اقشار اجتماعی, خاصه معلولان که مورد بی مهری و فراموشی قرار گرفته اند, در این خصوص پژوهشحاضر به بررسی مناسب سازی فضاهای شهری برای گروههای هدف با تاکید بر معلولین مطالعه موردی (هسته مرکزییاسوج) پرداخته است. روش تحقیق در پروژه حاضر ترکیبی از روشهای اسنادی, تحلیلی و همبستگی استفاده می شود وبرای تکمیل داده ها از مطالعات میدانی کمک گرفته شده است. در این پژوهش برای تحلیل داده های آماری پژوهش وآزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . و برای استنباط فرضیه ها و با توجه به هدفپژوهش از روش آماری همبستگی با استفاده از نرم افزارهای آماری spss 21و ماتریس swotداده ها تجزیه و تحلیلشده اند. نتایج بهدست آمده به خوبی نشان میدهد که پیاده روهای مرکز شهر یاسوج نه فقط برای کم توانان حسی و حرکتی,سالمندان, کودکان و زنان دارای فرزند خردسال, بلکه برای شهروندان عادی نیز بسیار دشوار و در برخی موارد غیر ممکناست. در اکثر نقاط این شهر به دلیل ناهموار بودن, اختلاف سطح در قسمتهای مختلف پیاده رو و داشتن گودالهای متعدددر آن وضعیتی نامناسب و غیرقابل استفاده بوجود آمده است. این وضعیت به دلیل عدم توجه به مسایل برنامه ریزی شهری وطراحی شهری حادث گردیده است. فقدان مقررات و ضوابط مناسب برنامه ریزی شهری و شهرسازی و عدم وجود طرحهایشهری مناسب, عدم توجه به حقوق شهروندان در بهره وری پیاده از فضاهای شهری و تقدم سواره رو بر پیاده در اکثر پیاده-روها و به ویژه در پیاده رو هفت تیر که در بخش تجاری شهر قرار دارد مشهود و واضح میباشد

لینک کمکی