فایل word مطالعه برمعماري اقليمي وبررسي ارزشهاي سنتي درجهت الگوبرداري از معماري بوميگرم خشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه برمعماري اقليمي وبررسي ارزشهاي سنتي درجهت الگوبرداري از معماري بوميگرم خشک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

کاربرد مفاهیم اقلیمی و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتلاف انرژی وآلودگی محیط زیست در معماری, مبحثی به ناممعماری اقلیمی را به وجود آورده است. در این نوع معماری, ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق میدهد,بلکه ارتباط متقابلی با آن برقرار میکند.باپیشرفت معماری مدرن روشهای بومی که متناسب باطبیعت واقلیم منطقه ای هربوم بوده ,رو به فراموشی رفته است.ازاین روشناخت اصول وارزشهای معماری سنتی وبومی هرمنطقه که متناسب با محیطپیرامون هر بخش هست در ایجاد معماری اقلیمی در معماری مدرن در عصر نوین می تواند در بازخوانی و رسیدن به کیفیتازدست رفته در معماری امروزه جهان باشد.رجوع به تکنیک و روشهای ساخت بومی میتواند کیفیت مطلوب را ایفا کند . ااین رودرمقاله فوق به به بررسی ارزشهای نهفته درمعماری سنتی وبومی والگوبرداری ازاصول آن درجهت ایجادراهکارهایی برشکل گیری معماری اقلیمی پرداخته ایم.که نتیجه حاصله رسیدن به مناسب ترین شکل ازمعماری می باشد. روش تحقیقدرپژوهش توصیفی,تطبیقی وتحلیلی که براساس مطالعات میدانی,تاریخی, محلی وکتابخانه ای صورت گرفته است

لینک کمکی