فایل word کسب و کارهاي کوچک و کارآفريني زنان روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کسب و کارهاي کوچک و کارآفريني زنان روستايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در جوامع روستایی, نقش زنان روستابی در تحقق اهداف توسعه ی روستایی, نقشی انکارناپذبر می باشد. لذا برای برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان روستابی لازم است بستر و زمینه های مناسب برای رشد و توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی فراهم آید. بدیهی است که در مسیر توسعه فعالیت های کارآفرینانه زنان, موانع و مشکلات متعددی وجود دارد که شناساببی و رفع آنها منجر به تسهبل ابن امر خواهد شد. بنابرابن مطالعه موانع کارآفربنی زنان به شناسابی محدودیت های موجود, اصلاح مسیر آتی و در نهایت افزابش کارآبی فردی و اجتماعی آنان کمک می کند. براین اساس, لازمه ی ورود به عرصه ی کارآفرینی زنان روستایی در گام اول شناسایی دقیق عوامل یبشبرنده ‏ی نوسعه ی کارآفربنی با نوجه به زمینه ها و ظرفبت های موجود در این بخش می باشد. آثار محیطی گویای این واقعیت است که عواملی مانند فرصتهای کاری برابر برای زنان و مردان, کمک های دولتی, سیاست ها, راهبردها و قوانین دولنی می تواند به گونه ی مثبت یا منفی در فرایند توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی عمل کند

لینک کمکی