فایل word طراحي محله نوين به شيوه سنتي با بررسي نمونه موردي( محله کاشانک-تهران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي محله نوين به شيوه سنتي با بررسي نمونه موردي( محله کاشانک-تهران ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در قرن بیست و یکم نیازمند به زندگی در فضای شهری زنده و عاری از معضلات فرسودگی هستیم تا خستگی ناشی از زندگی شهریرا در فضایی با طراحی مناسب برطرف کنیم .بافت های مسکونی فرسوده و به ظاهر نا کارآمد یکی از معضلات شهری هستند که با بیتوجهی به آن ها مانند عضوی بدون جان می شوند که باید از بخش های زنده شهری جدا شوندو همچنین دارای معضلاتی چونفرسودگی کالبدی ,عملکردی ,ترافیکی ,زیست محیطی و...می باشند. این بافت ها در درون خود پتانسیل های بالقوه ی شهری را پنهانکرده اند. یکی دیگر از موضوعات داغ مورد بحث در زمینه طراحی حمل و نقل مفهوم طراحی به شیوه نوین است که ایجاد جوامع جدیدیرا ایجاب می کند که همانند شهرهای زمان گذشته به نظر می رسند . روش سنت گرایان به شیوه جدید برای اتومبیل و جامعه جهتطراحی مفهوم جدید شکل دوستانه تر حمل و نقل به ویژه پیاده روی و حمل و نقل انبوه است .این مقاله به ارائه ی راه حل هایی برایرفع معضلات بافت فرسوده ی کاشانک به خصوص بخش مسکونی می پردازد که ازجمله ی این معضلات ریزدانگی, نفوذ ناپذیری,ناپایداری می باشد و همچنین می تواند توجه متخصصان را به خود جلب میکند زیرا این یک الگوی کاربرد زمین حمل و نقل گرا بیشتراز توسعه ی نوعی حومه ی شهر از دهه های اخیر عرضه میکند

لینک کمکی