فایل word طراحي مجتمع مسکوني در شهر اصفهان منطقه آتشگاه بارويکرد باغشهر پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي مجتمع مسکوني در شهر اصفهان منطقه آتشگاه بارويکرد باغشهر پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

باغ شهر ها در گذر زمان گستره ای از کاربرد آنها را در طراحی معماری پایدار نمایان می کند.گیاهان, آب, خاک, انسان درشکل پذیری مسکن مطلوب پایدار تاثیر گذار است. پژوهشگران بیشتر بر روی عوامل تاریخی این گونه باغها پژهش کردهاند, این مقاله برای نخستین بار تاثیر اجزا باغ شهرهای ایرانی را در طراحی مسکن مطلوب بوسیله مفاهیم معماری پایدار درپایتخت فرهنگ و تمدن ایران پرداخته و آنرا مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.این مقاله بر آن است تا تاثیر عواملمعماری پایدار را در طراحی مسکن مطلوب به کمک باغ شهر مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.در این مقاله بابررسی هایکتابخانه ای, میدانی, شامل بازدید از محدوده مکانی و گفتگو با استادکاران انجام شده است.در این مقاله ابتدا به برسیمفهوم مسکن مطلوب پرداخته سپس پیوند آن با طبیعت و چگونگی استفاده از معماری پایدار را در باغ شهر های ایرانی موردبررسی قرار داده است.بررسی های انجام شده آشکار کرد احیا باغ شهرهای ایرانی در مطلوب سازی مسکن پایدار تاثیرمستقیم دارد

لینک کمکی