فایل word طراحي مجتمع مسکوني در باغشهر در شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي مجتمع مسکوني در باغشهر در شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ساختار این باغ شهر ها در گذر زمان گستره ای از کاربرد آن را در طراحی معماری پایدار نمایان شده است.گیاهان, آب,خاک, انسان در شکل پذیری مسکن مطلوب پایدار تاثیر گذار است.پژوهشگران بیشتر بر روی عوامل تاریخی این گونه باغهاپژهش کرده اند, این مقاله برای نخستین بار تاثیر اجزا باغ شهرهای ایرانی را در طراحی مسکن مطلوب بوسیله مفاهیممعماری پایدار در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران پرداخته و آنرا مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.این مقاله بر آن است تاتاثیر عوامل معماری پایدار را در طراحی مسکن مطلوب به کمک باغ شهر مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.در این مقالهبابررسی های کتابخانه ای, میدانی, شامل بازدید از محدوده مکانی و گفتگو با استادکاران انجام شده است.در این مقاله ابتدابه برسی مفهوم مسکن مطلوب پرداخته سپس پیوند آن با طبیعت و چگونگی استفاده از معماری پایدار را در باغ شهر هایایرانی مورد بررسی قرار داده است.بررسی های انجام شده آشکار کرد احیا باغ شهرهای ایرانی در مطلوب سازی مسکنپایدار تاثیر مستقیم دارد

لینک کمکی