فایل word طراحي شهري بارويکرد منظر اکولوژيکي-اقليمي مورد پژوهشي رود –دره دارآباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي شهري بارويکرد منظر اکولوژيکي-اقليمي مورد پژوهشي رود –دره دارآباد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

محله دارآباد با توجه به موقعیت جغرافیایی , توپوگرافی ,عبور رود در میانه محدوده و پوشش گیاهی خاص دارای منظریمنحصر بفرد و متفاوت بر اساس ویژگی های اکولوژیکی , شرایط اقلیمی می باشد, اما گذر زمان و نادیده انگاشتن محیطزیست سبب تخریب منظر و نابودی ویژگی های اکولوژیکی محدوده گشته هدف از این مطالعه بررسی معضلات محدوده دارآبادو نیل به طراحی مطلوب برمبنای ویژگی های مطرح شده می باشد بدین منظور ابتدا به تعریف نظریه منظر شهری و سپساکولوژی شهری اقلیم شهری و پس از آن به بررسی شناخت محدوده بر اساس جدول SWOTو در انتها به ارائه راهکارهاییبرای طراحی برپایه نظریه منظر اکولوژیکی و اقلیمی پرداخته شده است

لینک کمکی