فایل word شناسايي اصول طراحي معماري بر مبناي شيوه هاي طراحياقليمي, مطالعه موردي: منطقه 6تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي اصول طراحي معماري بر مبناي شيوه هاي طراحياقليمي, مطالعه موردي: منطقه 6تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اقلیم تاثیر بسیاری بر عملکرد ساختمان و مصرف انرژی آن داشته و نیز نقش تعیین کننده ای درمعماری دارد. طرحهای معماری با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی میتوانند از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشند.توجه به معماری همساز با اقلیم در هر منطقه می تواند مصرف منابع را به صورت چشم گیری کاهش دهد ودرجه آسایش انسان را بهبود بخشد. هدف از این تحقیق, مطالعه شاخص های آسایش حرارتی و استنتاجاصول معماری همساز با اقلیم یا طراحی اقلیمی برای منطقه 6شهر تهران میباشد. در این تحقیق آمار اقلیمیمورد نیاز برای یک دوره اقلیمی 15ساله (1393-1379)که در نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به منطقهمورد نظر, (ایستگاه سینوپتیک تکمیلی ژئوفیزیک تهران) جمع آوری شده, با مراجعه به اداره کل هواشناسیاستان تهران اخذ شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و با استفاده از شاخص هایزیست اقلیمی همانند گیونی, آمبروترمیک, اولگی, ماهانی و... شرایط معماری همساز با اقلیم برای منطقهمورد نظر بررسی شده و در نهایت پیشنهاداتی برای طراحی معماری ارائه شده است

لینک کمکی