فایل word رفاه اجتماعي شهروندي با رويکرد توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رفاه اجتماعي شهروندي با رويکرد توسعه پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در ادبیات معاصر جامعه شناختی, بسیاری از مسائل اجتماعی از منظر نظریه های شهروندی مورد بررسی قرار می گیرند.توسعه پایدار شهری را میتوان بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری دانست که بهبود کیفیت زیست محیطی را نیز بههمراه دارد. بر این اساس توسعه پایدار شهری, توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه میآورد که به شکلگیری سرمایهاجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد میرساند. مفهوم پایداری در توسعه, با بسترسازی برای افزایش رفاه شهروندی ممکنمیشود که بهبود زیرساختها و مسکن شهری و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات شهری را به همراه دارد. برایناساس رفاه شهروندی را میتوان محور اصلی توسعه پایداری شهری دانست که افزایش امنیت انسانی و رضایتمندی اجتماعیرا امکانپذیر میسازد. این نوشتار نیز به توسعه پایدار شهری و طراحی شهری پایدار میپردازد و بر ملاحظاتی برای افزایشرفاه اجتماعی شهروندی در ساختار شهری اشاره میکند. نتایج بررسی نگرش های مختلف نسبت به شهروندی نشانگر ارتباطمتقابل میان شهروندی و رفاه اجتماعی است. برخی از رویکردهای رفاه را از مؤلفه های شهروندی دانسته و با عنوان حقوقآن را مطرح کرده و برخی نیز به وجود منابع و امکانات مختلف در قالب رفاه جهت تحقق شهروندی اشاره کرده اند. بنابرایندر چارچوب شهروندی به طور مستقیم می توان به تأمین رفاه افراد و گروه های اجتماعی پرداخت و به طور غیر مستقیم نیزبا تأمین رفاه در ابعاد مختلف, زمینه را برای تحقق شهروندی فراهم ساخت. این نوشتار نیز به توسعه پایدار شهری و طراحیشهری پایدار می پردازد و بر ملاحظاتی برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندی در ساختار شهری, اشارت دارد

لینک کمکی