فایل word تحليلي بر تعيين راهبردهاي بهينه جهت بهسازي و نوسازي بافت فرسوده با تاکيد بر توسعه پايدارشهري مطالعه موردي(محله تل زالي شهر ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر تعيين راهبردهاي بهينه جهت بهسازي و نوسازي بافت فرسوده با تاکيد بر توسعه پايدارشهري مطالعه موردي(محله تل زالي شهر ياسوج) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی شده تا با نگاهی به اهمیت و ضرورت تعیین راهبردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسودهو تعریف بافتهای فرسوده شهری, نحوه مداخله در این بافتها با تاکید بر توسعه پایدار شهری مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمنآنکه در نهایت برخی چالشهای مداخله در بافتهای فرسوده شهری مورد ارزیابی قرار می گیرند.در حقیقت این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این سوالات است که مهم ترین دلایل عدم موفقیت در بازآفرینی بافت فرسوده شهر یاسوج با تاکید برمحله تل زالی کدامند؟ و چه عواملی می توانند منجر به موفقیت در این عرصه گردند؟ روش تحقیق روش توصیفی وتحلیلی است که با به کارگیری روش پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSSو تکنیک SWOTبه شناسایی عوامل منفیو مثبت در بافت فرسوده منطقه تل زالی شهر یاسوج تلاش نموده تا به ارائه برنامه ریزی راهبردی برای نوسازی و بهسازیاین بافت بپردازد. نتایج تحقیق نشان داد که بافت مورد نظربا کمبود زیرساخت های فیزیکی مواجه است که خود نیازمنداقدامات فوری برای تجدید حیات شهری است

لینک کمکی