فایل word تحليل همبستگي تشديد مخاطره طوفان هاي گردوغبار و عناصر اقليميبا استفاده از روش هاي آماري (مطالعه موردي: شهر اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل همبستگي تشديد مخاطره طوفان هاي گردوغبار و عناصر اقليميبا استفاده از روش هاي آماري (مطالعه موردي: شهر اهواز) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی همبستگی تشدید طوفان های گردوغبار و عناصر اقلیمی با استفاده از روش های آماریدر شهر اهواز می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق, کاربردی و از نظر روش تحقیق, تحلیلی- توصیفیمحسوب می گردد. در این تحقیق به منظور بررسی همبستگی تشدید طوفان های گردوغبار و عناصر اقلیمی, دادههای ماهانه, فصلی و سالانه طی دوره آماری 20ساله (1392-1372 )ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اهواز از سازمانهواشناسی استان خوزستان تهیه شده, پس از همگنی و نرمال کردن داده ها در محیط نرم افزاری Excelو Spssمورد پردازش و تحلیل قرار گرفته, سپس ارتباط و همبستگی هر کدام از عناصر اقلیمی با پدیده روزهای گردوغباریبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مشخص گردید و داده های آماری با تکنیک رگرسیون خطی چند متغیره درمحیط نرم افزار Spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که؛ در ایستگاه اهواز بین تشدید طوفانهای گردوغبار و عناصر اقلیمی ارتباطی قوی و منطقی وجود دارد که بالاترین ضریب همبستگی مربوط به متغیر بادبا 0/747درصد می باشد. متغیر رطوبت نسبی با 0/343 -و بارندگی با 0/210-دارای همبستگی معکوس باگردوغبار هستند به نوعی که با افزایش یا کاهش رطوبت نسبی و بارندگی گردوغبار شرایطی عکس را دربرمی گیرد.از طرف دیگر دما به طور مثبت با وقوع این طوفان ها همبستگی دارند یعنی با افزایش دمای هوا احتمال وقوع اینطوفان ها افزایش می یابد. شدت رابطه بین عناصر اقلیمی با گردوغبار برابر با 0/81درصد است. میزان R2نشانمی دهد که 0/64درصد از تغییرات رخداد و تشدید روزهای گردوغبار, بر اساس عناصر اقلیمی یا متغیرهای مستقلتعیین می شود

لینک کمکی