فایل word تحليل و بررسي نقش صنايع روستايي در توسعه روستاها(مطالعه موردي: شهرستان ايوان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل و بررسي نقش صنايع روستايي در توسعه روستاها(مطالعه موردي: شهرستان ايوان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

صنعتی شدن روستا و گسترش فعالیت های غیر کشاورزی عاملی در افزایش رفاه و تامین کالا و خدمات ضروری برایخانوارهای روستایی محسوب می شود. این تحقیق ازنوع کاربردی-تحلیلی می باشد .تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375نفربه دست آمده است که از سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان ایوان می باشند و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدهاند. برای اثر گذاری نواحی صنعتی در مناطق روستایی ابتدا شاخص ها و متغیرهایی در 4بعد اقتصادی ,اجتماعی –فرهنگی ,کالبدی وزیست محیطی تهیه و سپس براساس آن به تدوین پرسشنامه با طیف لیکرت پرداخته شده است که با ضریب آلفای کرونباخ0/863مورد تایید قرار گرفته است و با استفاده از تحلیل عاملی و آزمون Tمورد سنجش قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان میدهد کهبا توجه به تحلیل عاملی و ملاک KOMبرای شاخص های اقتصادی ,0/835اجتماعی ,0/780زیست محیطی 0/789وکالبدی 0/653و میزان واریانس تجمعی آنها به ترتیب 48/462 ,58/059 , 49/128 , 41/115بدست آمده است و همچنینبا توجه به آزمون Tکه همه شاخص ها در سطح معنی داری 0/001قرار دارند. می توان گفت که بین صنایع روستایی و شاخصهای مورد نظر در منطقه مورد مطالعه رابطه معنا داری وجود دارد.

لینک کمکی