فایل word تحليل سينوپتيک الگوهاي فشار موثر در بارش برف سنگين استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل سينوپتيک الگوهاي فشار موثر در بارش برف سنگين استان گيلان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این پژوهش به منظور تحلیل سینوپتیکی مخاطرات بارش های سنگین برف در استان گیلان, ایستگاه هایسینوپتیک استان گیلان طی دوره آماری 15ساله (2012-1997)و با استفاده از نرم افزارهای Spss ,Excel دورههای ریزش برف سنگین مشخص و به بررسی آماری داده ها پرداخته شد. همچنین با استفاده از نرم افزار GISنقشه های مورد نیاز تهیه گردید. با استفاده از نقشه های سینوپتیک, به صورت روزانه تراز سطح دریا و تراز 500هکتوپاسکال, الگوهای فشار منجر به بارش سنگین برف ارائه و به تحلیل سینوپتیکی پرداخته شد. نتایج نشان دادکه, بالاترین میزان بارش برف سنگین طی دوره آماری مطالعاتی در سال های 1998 ,2002 ,2005 ,2008 ,2011و 2012در تمام ایستگاه ها همراه بوده است و کمترین تعداد روزهای با بارش برف سنگین در سال 1999بوده است.نتایج تحلیل نقشه های سینوپتیک نشان داد که علاوه بر مواردی چون عمیق تر شدن تراف دریای خزر در تراز 500هکتوپاسکال و نفوذ زبانه های پرفشار سیبری و پرفشار مهاجر غربی در سطح زمین به شکل گیری پدیده ی دیگریچون سردچال در تراز 500هکتوپاسکال برخورد می کنیم که موجب استیلای هوای سرد وارد شده به مدت چندینروز در منطقه می شود. 70درصد از عوامل اصلی به وجود آورنده سرماهای شدید زمستان در این منطقه, وجود یکناوه عمیق بر روی شمال ایران در تراز 500هکتوپاسکال و نیز وجود یک پشته بسیار قوی بر روی اروپا در همانسطح و وجود پرفشار در سطح زمین بر روی منطقه مورد مطالعه می باشد

لینک کمکی