فایل word تحليل روند وقوع پديده اقليمي طوفان هاي گردوغبار در شهر اهوازبا استفاده از روش من- کندال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل روند وقوع پديده اقليمي طوفان هاي گردوغبار در شهر اهوازبا استفاده از روش من- کندال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پدیده گردوغبار از بزرگ ترین مشکلات جدی زیست محیطی در نواحی مشخصی از جهان هستند. این در حالی استکه بیش ترین گردوغبار موجود در جو با منشأ ذرات ریزدانه اتفاق می افتد و این ذرات ریز در مناطق خشک و نیمهخشک دنیا از فراوانی بالاتری برخوردار می باشند. هدف از این پژوهش, تحلیل روند وقوع پدیده اقلیمی طوفان هایگردوغبار در شهر اهواز با استفاده از روش من- کندال می باشد. به منظور تحلیل روند وقوع پدیده اقلیمی طوفانهای گردوغبار, داده های ماهانه, فصلی و سالانه طی دوره آماری 20ساله (1392-1372 )ایستگاه هواشناسیسینوپتیک اهواز از سازمان هواشناسی استان خوزستان تهیه شده, پس از همگنی و نرمال کردن داده ها در محیطنرم افزاری Excelو Spssمورد پردازش و تحلیل قرار گرفته, سپس با استفاده از آزمون ناپارامتری من- کندالروند تغییرات روزهای گردوغباری در مقیاس ماهانه و سالانه بررسی گردید. نتایج نشان داد که بیشینه روزهای گرد وغباری در دوره گرم سال رخ می دهد. همچنین با استفاده از آزمون من- کندال در سطح معنی داری 0/05درصد,ایستگاه اهواز در مقیاس زمانی سالانه, دارای روند افزایشی و معنی دار در روزهای گردوغباری می باشد. نتایج روندماهانه سری زمانی گردوغبار در ایستگاه مطالعاتی روند افزایشی و معنی داری در روزهای گردوغبار مشاهده شده است.در ایستگاه اهواز در ماه های فروردین, اردیبهشت, تیر و مرداد در فصول بهار و تابستان دارای روند افزایشی معنی داراست. با توجه به آزمون من- کندال و بررسی های انجام شده نشان می دهد که پدیده گردوغبار در چند سال اخیر درشهر اهواز روند رو به افزایشی داشته است

لینک کمکی