فایل word تأثيراقليم بر معماري بومي و پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثيراقليم بر معماري بومي و پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

میزان متفاوت و ترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف است حوزه هایاقلیمی متفاوتی در جهان پدید آورده که هر یک ویژگیهای خاصی دارد . ویژگیهای متفاوت هر یک از این اقلیم ها ترکیبهایمعماری بومی مناطق مختلف ایران را پدید اورده است که استفاده از امکانات محیطی و هما هنگ با طبیعت در آن نمایاناست. تکنیک های طراحی اقلیمی که برگرفته از معماری بومی است دارای حداکثر کارایی است و قابلیت آن را دارد که درایجاد پایداری مورد توجه قرار گیرد. رویکرد معماری پایدار نیازمند بستر سازی بومی مناسب و طراحی اقلیمی بخشی ازمعماری بومی است

لینک کمکی