فایل word تأثير فضاهاي عمومي بر افزايش تعاملات اجتماعيدر مجتمع هاي مسکوني( شهر مورد مطالعه اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير فضاهاي عمومي بر افزايش تعاملات اجتماعيدر مجتمع هاي مسکوني( شهر مورد مطالعه اصفهان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پیوندهای بین افراد درمحیط ازعواملی است که در گذشته دور تا کنون رکن اصلی طراحی معماری درفضای گوناگون به ویژهدرفضای مسکن, امکان پذیرمی سازد . ارتباطات امروزه , انسان مدرن را ازهویت خاص مسکن خود تهی و منفعل ازفضایعمومی احساس می کنند . طراحی دانش معماری بستری برای روابط اجتماعی متناسب بانیازها را فراهم آورده. بررسی کنشوواکنش انسانها درپدیدآمدن ساختارفضای مسکونی آنها می تواند به شک مستقیم چگونگی چینش فضاها ونیز تناسباتپیرامونی را مشروط سازد. پژوهش حاضربرپایه داده های کتابخانه ای ازیک سووداده های میدانی ازسوی دیگرنهاده شدهاست. دراین مقاله به چگونگی تعاملات اجتماعی پرداخته , انواع آنها مورد بررسی قرارمی گیرد.سپس عوامل موثر برطراحیبا توجه به تک تک این عام ها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

لینک کمکی