فایل word تاثير و عملکرد شهرهاي کوچک بر روند مهاجرت هاي روستايي(مطالعه موردي: شهر سرابله)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير و عملکرد شهرهاي کوچک بر روند مهاجرت هاي روستايي(مطالعه موردي: شهر سرابله) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق, تاثیر و عملکرد کارکردهای خدماتی شهر سرابله بر روی مهاجرت روستاهای ببرامونی در حوزه نفوذ, با توجه به پراکندگی فضایی جمعیت و منابع در ناحیه و موقعیت سکونتگاههای روستایی می باشد . این پژوهش از نوح کاربردی است و بر روش توصیفی - کمی تکیه دارد. داد ه ‏های مربوط بر اساس کار میدانی و کتابخانه ای گردآوری شده ‏است و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل تمامی سرپرست خانوارهای روستایی پیرامونی شهر سرابله می باشد و حجم نمونه با استفاده‏از روش کوکران معادل 278 ‏نفر بدست آمده است. سوالات پرسشنامه محقق ساخته و با توجه به برآورد ‏متغیرها درباره موضوع به صورت بسته و باز طراحی شده اند. یافته های تحقیق با استغاده از نرم افزار 55 ‏ط 5 ‏(رگرسیون خطی) و ضریب کشش پذیری مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق مشخص می کند که: بر اساس مدل رگرسیون خطی متغیرهای خدمات شهری با ( 0/150 ‏و 0/122 ‏) و امکانات روستایی با (0/006 ‏) تاثیر مثبتی بر روی کاهش مهاجرت و ماندگاری روستاییان در روستاها داشته است در حالیکه فاصله از شهر سرابله با(0/023 -) موجب مهاجرت روستاییان شده است. ضریب کشش پذیری شهر سرابله به عنوان یک ufrd با 3/45 درصد نسبت به مادر شهر استان (شهر ایلام با ضریب کشش پذیری 1/85) بیانگر عملکرد مثبت ufrd در منطقه و جذب مهاجرین روستایی در شهرهای کوچک است

لینک کمکی