فایل word برنامه ريزي فرآيند گسترش دوچرخه سواري در سطح شهر ياسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه ريزي فرآيند گسترش دوچرخه سواري در سطح شهر ياسوج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با توجه به ضرورت توسعه پایدار باید سیستم حمل و نقلی را طراحی کنیم که با ملاکهای توسعه پایدار هماهنگ تر باشد.خصوصا که حفظ محیط زیست و مقوله منابع طبیعی و انرژی که از ارکان مهم توسعه پایدار هستند, بشدت تحت تاثیرسیستم حمل و نقل شهری قرار دارند. اینجاست که ضرورت و اهمیت پرداختن به سیستمهای حمل و نقل موتوری(پیاده ودوچرخه) خصوصا دوچرخه که برای سفرهای تا 5کیلومتر میتواند جایگزین اتومبیل شود و بعلاوه در صورت ترکیب با حملو نقل عمومی تاثیرات مثبت بسیاری را در پی خواهد داشت, روشن می شود. اما برای گسترش دوچرخه سواری در شهرهاباید چه کرد؟ مسلما اولین مساله نیاز به یک فرایند عمومی گسترش دوچرخه سواریست که در این فرایند ابتدا موانع موجودشناسایی و بررسی گردد, سپس راهکارهای عبور از موانع و روشهای گسترش دوچرخه سواری ارائه شود. هدف پژوهش,گسترش دوچرخه در سطح شهر یاسوج, در کنار افزایش آگاهی نزد مردم و مسئولین نسبت به استفاده از دوچرخه و ایجادمسیرهای ویژه برای دوچرخه سواری درنقاط مختلف شهر می باشد, نوع پژوهش از نظر هدف کاربری و از نظر روشتوصیفی-تحلیلی است. دراین تحقیق سعی شده تا پس از بررسی و شناخت ابعاد مختلف برنامه ریزی کالبدی ومحیطی شهریاسوج مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر طراحی و برنامه ریزی استفاده از دوچرخه شناسایی شده و پیشنهاداتی جهت بهبودوضعیت استفاده از دوچرخه و افزایش نقش آن در حمل و نقل شهری ارائه گردد. اگرچه شرایط توپوگرافیکی و محیطیشهریاسوج در کنار سبک زندگی با تسلط وسایط نقلیه ماشینی یکی از موانع عمده استفاده از دوچرخه می باشد لیکن همینتنوع محیطی در کنار اقلیم مطلوب و چشم اندازهای منجصر به بفرد به شرط انجام برنامه ریزی کالبدی مناسب و مهیانمودن شرایط برای شهروندان مهم ترین مشوق و محرک استفاده از دوچرخه نیز می باشد

لینک کمکی