فایل word بررسي وضعيت مناسب سازي فضاها و ترافيک شهري براي گروههاي هدف با تاکيد برمعلولين مطالعه موردي (هسته مرکزي شهر ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت مناسب سازي فضاها و ترافيک شهري براي گروههاي هدف با تاکيد برمعلولين مطالعه موردي (هسته مرکزي شهر ياسوج) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی مناسب سازی فضاها و ترافیک شهری برای گروه های هدف با تاکید بر معلولین مطالعه موردی (هستهمرکزی یاسوج) پرداخته است. روش تحقیق درپروژه حاضر ترکیبی از روشهای اسنادی, تحلیلی و همبستگی استفاده میشود و برایتکمیل داده ها از مطالعات میدانی کمک گرفته شده است. در این پژوهش برای تحلیل داده های آماری پژوهش و آزمون فرضیه هایتحقیق از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است . و برای استنباط فرضیه ها و با توجه به هدف پژوهش از روش آماری همبستگی بااستفاده از نرم افزار آماری spss 21داده ها تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده به خوبی نشان میدهد که پیاده روهای مرکزشهر یاسوج نه فقط برای کمتوانان حسی و حرکتی, سالمندان, کودکان و زنان دارای فرزند خردسال, بلکه برای شهروندان عادی نیزبسیار دشوار و در برخی موارد غیر ممکن است. در اکثر نقاط این شهر به دلیل ناهموار بودن, اختلاف سطح در قسمتهای مختلفپیاده رو و داشتن گودالهای متعدد در آن وضعیتی نامناسب و غیرقابل استفاده بوجود آمده است. این وضعیت به دلیل عدم توجه بهمسایل برنامه ریزی شهری و طراحی شهری حادث گردیده است. فقدان مقررات و ضوابط مناسب برنامه ریزی شهری و شهرسازی وعدم وجود طرحهای شهری مناسب, عدم توجه به حقوق شهروندان در بهره وری پیاده از فضاهای شهری و تقدم سواره رو بر پیاده دراکثر پیاده روها و به ویژه در پیاده رو هفت تیر که در بخش تجاری شهر قرار دارد مشهود و واضح میباشد

لینک کمکی