فایل word بررسي نقش توان هاي محيطي در توسعه پايدار روستايي با استفاده از روش AHPمطالعه موردي شهرستان رامشير (دهستان آزاده)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش توان هاي محيطي در توسعه پايدار روستايي با استفاده از روش AHPمطالعه موردي شهرستان رامشير (دهستان آزاده) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی نقش توان های محیطی در توسعه پایدار روستایی می باشد. روش مطالعه در پژوهش مورد بحثتوصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از تلفیق روش های اسنادی – میدانی از جمله مشاهده,مصاحبه و همچنین آمار و اطلاعات موجود در سازمان های دولتی, کتاب ها , نقشه ها, طرح هادی روستاها و طرح جامعشهرداری استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشان می دهد که توان های محیطی محدوده موردمطالعهزمینه و بستر مناسبی برای توسعه پایدار روستایی است و منجر به توسعه کشاورزی منطقه می گردد

لینک کمکی