فایل word بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان از مسکن مهر با تاکيد بر ابعاد اجتماعي و امنيتي نمونه مورد مطالعه (ساختمانهاي مسکن مهر واقع در فلکه جهاد شهر ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان از مسکن مهر با تاکيد بر ابعاد اجتماعي و امنيتي نمونه مورد مطالعه (ساختمانهاي مسکن مهر واقع در فلکه جهاد شهر ياسوج) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان رضایت از زندگی در میان ساکنان مسکن مهر فلکه جهاد شهر یاسوج از نظر ابعاد اجتماعی می باشد. روش این بژوهش توصیفی - تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایش از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان می باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر فلکه جهاد شهر یاسوج و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 80 ‏نفر برآورده شد که برای دقت بیشتر به 100 ‏نفر افزایش یافت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شد. براساس یافته های توصیفی حاصل از آزمون کای اسکوئر, بین متغیرهای مستقل ار قبیل: جنسیت, اشتغال و وضعیت تاهل افراد با رضایت مندی از واحدهای مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان می دهد که رابطه متغیر سن با رضایت از مجتمو مسکونی معنی دار و مثبت و رابطه متغیرهای تحصیلات و متوسط درآمد ماهیانه معنی دار و منفی می باشد. نتایج تحلیلی تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع مسکن مهر فلکه جهاد شهر یاسوج در حد متوسط ( 3.22 ‏با میانه نظری 3 ‏) می باشد و ساکنان از شرایط اقتصادی (هزینه خرید و تسهیلات وام مسکن) مجتمع اظهار نارضایتی کردند. ساکنان محدوده مورد مطالعه, از معیارهای امنیت, روشنایی و تهویه و ویژگی های کالبدی مجتمع اظهار رضایت کرده و از سایر معیارهای پژوهش در حد متوسط رضایت داشته اند و در نهایت راهکارهایی برای بهبود طرح مسکن مهر و ارتقای تسهیلات و خدمات در محدوده مورد مطالعه اراثه شده است

لینک کمکی