فایل word بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان از مسکن مهر با تاکيد بر ابعاد اجتماعي نمونه موردمطالعه (ساختمانهاي مسکن مهر واقع در فلکه جهاد شهر ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان از مسکن مهر با تاکيد بر ابعاد اجتماعي نمونه موردمطالعه (ساختمانهاي مسکن مهر واقع در فلکه جهاد شهر ياسوج) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پروژه مسکن مهر, بزرگترین طرح ملی مسکن می باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان رضایت از زندگی در میان ساکنان مسکن مهر فلکه جهاد شهر یاسوج از نظر ابعاد اجتماعی می باشد. روش این بژوهش توصیفی - تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایش از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان می باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر فلکه جهاد شهر یاسوج و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 80 ‏نفر برآورده شد که برای دقت بیشتر به 100 ‏نفر افزایش یافت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شد. براساس یافته های توصیفی حاصل از آزمون کای اسکوئر, بین متغیرهای مستقل ار قبیل: جنسیت, اشتغال و وضعیت تاهل افراد با رضایت مندی از واحدهای مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان می دهد که رابطه متغیر سن با رضایت از مجتمو مسکونی معنی دار و مثبت و رابطه متغیرهای تحصیلات و متوسط درآمد ماهیانه معنی دار و منفی می باشد. نتایج تحلیلی تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع مسکن مهر فلکه جهاد شهر یاسوج در حد متوسط ( 3.22 ‏با میانه نظری 3 ‏) می باشد و ساکنان از شرایط اقتصادی (هزینه خرید و تسهیلات وام مسکن) مجتمع اظهار نارضایتی کردند. ساکنان محدوده مورد مطالعه, از معیارهای امنیت, روشنایی و تهویه و ویژگی های کالبدی مجتمع اظهار رضایت کرده و از سایر معیارهای پژوهش در حد متوسط رضایت داشته اند و در نهایت راهکارهایی برای بهبود طرح مسکن مهر و ارتقای تسهیلات و خدمات در محدوده مورد مطالعه اراثه شده است

لینک کمکی