فایل word بررسي راه کارهايي در جهت بهبود تعاملات اجتماعي در مناطق مسکوني با رويکردي به سرزندگي محيط(نمونه موردي خيابان فرشادي اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي راه کارهايي در جهت بهبود تعاملات اجتماعي در مناطق مسکوني با رويکردي به سرزندگي محيط(نمونه موردي خيابان فرشادي اصفهان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها لحاظ می شود تعاملات اجتماعی افراد است و این واقعیتی اجتناب ناپذیراست . از طرفی ارتقا تعاملات اجتماعی از مهم ترین جلوهای فضاهای شهری موفق می باشد.یکی دیگر از معیارهایی که درارزیابی فضاهای شهری مورد مطالعه قرار میگیرد نشاط و سرزندگی است. چرا که نبود سرزندگی در فضا به افزایش رفتارهایناهنجار کمک می نماید که با استفاده از راهکارهای دستیابی به سر زندگی فضا رابهبود داده و چنین خصیصه هایی مستلزمارتقای کیفی و کمی فضاهای مسکونی و طراحی درست این فضاها می باشد.پژوهش حاضر به بررسی عوامل بهبود در تعاملاتاجتماعی افراد در مناطق مسکونی صورت گرفته که با استفاده از راه کارهای انجام شده به میزان مطلوبی از تعاملات اجتماعیخواهد رسید

لینک کمکی