فایل word بررسي ارتباط فرهنگ بر شهرنشيني و نقش آن بر توسعه شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط فرهنگ بر شهرنشيني و نقش آن بر توسعه شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

قدمت و اهمیت شهرنشینی و عنایت صاحبان قدرت, اندیشمندان همه قرون و عصرها را واداشته تا بر جنبه هایمختلف جسم و روح شهر درنگ کنند و بکوشند تا قانونمندیهای زندگی را دریابند و بر پایه یافتههای خود بهطراحی و برنامهریزی شهری دست یازند و برای مسائل و مشکلات شهر و شهرنشینی چاره جویی کنند, رویآوردن سیلوار آدمیان به شهرها, انبوهی و ازدحام جمعیت شهرها را با مشکلات متعددی نظیر زیست محیطی,بهداشتی, اقتصادی, اجتماعی و روانشناختی رو برو میسازد و از طرفی فرهنگ شهرنشینی مجموعه ای ازقانونمندیهای حاکم بر زندگی افراد جوامع شهری است که بدون حاکمیت این قانونمندی ها؛ زندگی شهرنشینیبه واقعه ای تلخ, غیرقابل تحمل برای پیر و جوان و خرد و کلان مبدل میشود. امروزه یکی از کارآمدترین سازو کارها برای رسیدن به مناسبات اجتماعی مطلوب و کاهش هزینه های وارده بر شهر توجه و برنامه ریزی برایارتقا فرهنگ شهرنشینی در بین شهروندان میباشد, آموزش و توانمندسازی شهروندان برای ارتقا دانش,تقویت مهارتها, کسب عادتهای صحیح زندگی اجتماعی و بروز رفتارهای مطلوب شهروندی بویژه در راهبهره گیری مناسب از امکانات شهری از جمله ضرورت هایی است که در توسعه فرهنگ شهرنشینی قلمداد میشود.در این راستا ابتدا با استفاده از روش های اسنادی, کتابخانه ای و سپس با مطالعات میدانی و استفاده از مدل SWOTاقدام به تجزیه و تحلیل داده ها به عمل آمد. با توجه به نقاط قوت, ضعف, فرصت و تهدیدهایموجود استراتژی و راهبرد مناسب تعیین و بهترین راهکار ارائه شد

لینک کمکی