فایل word بررسي اثر دماي سطح زمين و بخارآب جو بر روي تابش رسيده به زمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر دماي سطح زمين و بخارآب جو بر روي تابش رسيده به زمين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تابش خورشیدی, متغیر هواشناسی است که بر بسیاری از فرآیندهای آب و خاک مانند تبخیر, ذوب برف, رشد گیاهان,مطالعات بیلان انرژی و طراحی نیروگاههای خورشیدی مؤتر است. در محاسبه تابش رسیده به زمین, دو پارامتر دمای سطحزمین و بخار آب جو اثر گذار هستند. در این تحقیق به منظور بررسی اثر دادههای ورودی به مدل, ترکیبی از پارامترهای (دمای سطح زمین , بخارآب جو و تابش برون زمینی) وارد مدل شد. دمای سطح زمین و بخار آب جو از طریق ماهواره تراسنجنده مودیس دریافت شد. پارامتر بخار آب جو به عنوان ورودی, برای ایستگاههای (همدان, کرمانشاه, تبریز و بجنورد)دقت بالاتری نسبت به دمای سطح زمین داشت. برای ایستگاه (خوروبیابانک و اصفهان) پارامتر دمای سطح زمین از دقتبالاتری نسبت به بخارآب جو برخوردار است

لینک کمکی