فایل word انرژي هاي نو در معماري وصرفه جويي در انرژي,نمونه موردي شهر اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انرژي هاي نو در معماري وصرفه جويي در انرژي,نمونه موردي شهر اراک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در کشور ما وجود مناطق اقلیمی متفاوت عامل ایجاد شرایط آبو هوایی خاص در فصل های مختلف سال و در نتیجه تنوع در ساختو سازهای انسانی شده است. برودت بسیار زیاد هوا در بخشعمده ای از سال, قرار گیری شهرستان اراک در نواحی سرد وکوهستانی باعث شده است تا حداکثر استفاده از تابش آفتاب,بهره گیری از نوسان روزانه دما, حفظ حرارتی و جلوگیری ازباد سرد زمستانی در فضاهای مسکونی امری ضروری گردد, لذافرم بنا در جهت مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا می شود.راه حل معماری سنتی برای ایجاد شرایط آسایش انسانها,استفاده بهینه از شرایط مطلوب محیطی و مقابله با عواملنامناسب, با استفاده از امکانات موجود بوده است. به اینترتیب در گذشته ساخت و ساز انسانی کمترین تأثیر منفی را برمحیط زیست داشته است, در بناهای سنتی, استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر همچون جریان آب, باد, نور خورشید و ...مدنظر سازندگان بوده است در حالی که در معماری جدید شاهداستفاده بیش از حد از انرژی های غیرقابل تجدید (فسیلی)هستیم که علت اصلی آن طراحی اشتباه بنا استفاده از مصالحنامناسب و رفع مشکلات ناشی از آن با استفاده از وسائلمکانیکی است .در این مقاله با جمع آوری مطالب به شیوهکتابخانه ای و میدانی به بررسی پارامتر های اقلیمی موثر درطراحی بنادر اقلیم سرد در راستای استفاده از انرژی های نوو تجدید پذیر در راستای بهینه سازی مصرف انرژی است.در اینمقاله ابعادی چون فرم بنا,نوع مصالح,کالبد شهر و سایرموارد مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این مقاله در قالبارایه ویژگی های بنا در شهرستان اراک است.

لینک کمکی