فایل word امکان سنجي و مکان يابي فضاهاي سبزشهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي بارويکرد معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امکان سنجي و مکان يابي فضاهاي سبزشهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي بارويکرد معماري پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

نوع کاربری و توزیع فضایی آنها به عنوان اطلاعات با ارزشی از یک شهر محسوب میشوند که همواره صاحبنظران ومدیران شهری به آن نیاز دارند؛ یکی از این کاربریها که در واقع تامین کننده بخشی از نیازهای روحی روانی انسانشهرنشین به شمار میآید و به عنوان یک عنصرزنده و پویا نقش بازدهی اکولوژیکی_ اجتماعی و زیباسازی شهر را به عهدهدارد کاربری فضای سبز و پارک می باشد. ایجاد فضاهای سبز درون شهری برای شهرهای عظیم امری کاملا ًضروری بهنظرمی رسد. خشکی هوای داخل شهرها و عدم وجود پوششگیاهی در روحیهمردمشهرنشین اثرمیگذارد. در ساختنساختمان های چند طبقه و آسمان خراشهایی که امروزه ساخته میشوند باید عواملمتعددی را در نظر بگیرند و در اصولشهر سازی ایجاد فضای سبز شهری را در رأس امور قرار دهند. نظارت بر اصول شهرسازی باید طوری عملی گردد کهسطحی را به منظور فضای سبز در داخل شهرها تأمین کندو در ساختن آسمان خراشهای بزرگ حتی الامکان از قطعدرختان در داخل شهرها جلوگیری به عمل آید. در اکثر کشورهای پیشرفته جهان برای فضاهای سبز شهری در داخل شهرهااهمیت زیادی قایل هستندبراساس نتایج بدست آمده, علارغم سرانه بسیار اندک فضای سبز شهری در منطقه یک شهری ,توزیع و پراکنش این مقدار فضای موجود نیز متعادل و متناسب با وسعت و توان جمعیتی منطقه و در نتیجه متناسب با توزیعبهینه و توسعه پایدارشهری نبوده است. علارغم سرانه بسیار اندک فضای سبز شهری در منطقه یک شهری , توزیع وپراکنش این مقدار فضای موجود نیز متعادل و متناسب با وسعت و توان جمعیتی منطقه و در نتیجه متناسب با توزیع بهینه وتوسعه پایدارشهری نبوده است. گسترش عادلانه پارک ها و فضای سبز شهری پایداری زیستی شهرها و برنامه ریزی کاربریزمین هسته اصلی توسعه پایدار شهری می باشد. رویکرد های نوین معماری و شهرسازی برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار میتواند نقش ویژه در جهت افزایش سرانه فضای سبز و ارتقاع کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری ایفا کند.

لینک کمکی