فایل word ارزيابي وضعيت مناسب محيطي براي استفاده معلولين در فضاهاي عمومي ناحيه هشتشهرداري منطقه يک شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي وضعيت مناسب محيطي براي استفاده معلولين در فضاهاي عمومي ناحيه هشتشهرداري منطقه يک شهرداري تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت مناسب محیطی برای استفاده معلولین در فضاهای عمومی ناحیه8منطقه1شهرداریتهران میباشد. تحقیق حاض ازلحاظ روش,توصیفی-تحلیلی وپیمایشی بوده وازنوع کاربردی است.تئوری پشتیبان آن, نظریهتئوری خوب شهری کوین لینچ بوده ودر تعیین گویه ها ازمطالعات اسنادی بهره داری واقدام به تهیه پرسشنامه محققساخته گردید. ضرایب قابلیت اعتمادابزاز اندازه گیری بااستفاده ازآلفای کر ونباخ 0/853محاسبه شد. در تجزیه وتحلیل یافته ها باتوجه به هدف اصلی پژوهش از آزمونهای آمای تک نمونه ای و فریدمن استفاده شده و محاسبات لازم در محیطSPSSانجام گردید. یافته های پژوهش نشان دادکه ابعاد نه گانه فضاهای عمومی شهری درسطح نامطلوبی قرار داشتند

لینک کمکی