فایل word ارزيابي وضع موجود پيادهروهاي فضاهاي شهري براي گروههاي هدف با تاکيد بر معلولينمطالعه موردي (هسته مرکزي ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي وضع موجود پيادهروهاي فضاهاي شهري براي گروههاي هدف با تاکيد بر معلولينمطالعه موردي (هسته مرکزي ياسوج) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به ارزیابی وضع موجود پیاده روهای فضاهای شهری برای گروههای هدف با تاکید بر معلولین مطالعه موردی (هسته یمرکزی یاسوج) پرداخته است. روش تحقیق درپروژه حاضر ترکیبی از روشهای اسنادی, تحلیلی و همبستگی استفاده میشود و برایتکمیل داده ها از مطالعات میدانی کمک گرفته شده است. در این پژوهش برای تحلیل داده های آماری پژوهش و آزمون فرضیه هایتحقیق از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است . و برای استنباط فرضیه ها و با توجه به هدف پژوهش از روش آماری همبستگی بااستفاده از نرم افزار آماری spss 21داده ها تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده به خوبی نشان میدهد که پیاده روهای مرکزشهر یاسوج نه فقط برای کمتوانان حسی و حرکتی, سالمندان, کودکان و زنان دارای فرزند خردسال, بلکه برای شهروندان عادی نیزبسیار دشوار و در برخی موارد غیر ممکن است. در اکثر نقاط این شهر به دلیل ناهموار بودن, اختلاف سطح در قسمتهای مختلفپیاده رو و داشتن گودالهای متعدد در آن وضعیتی نامناسب و غیرقابل استفاده بوجود آمده است. این وضعیت به دلیل عدم توجه بهمسایل برنامه ریزی شهری و طراحی شهری حادث گردیده است. فقدان مقررات و ضوابط مناسب برنامه ریزی شهری و شهرسازی وعدم وجود طرحهای شهری مناسب, عدم توجه به حقوق شهروندان در بهره وری پیاده از فضاهای شهری و تقدم سواره رو بر پیاده دراکثر پیاده روها و به ویژه در پیاده رو هفت تیر که در بخش تجاری شهر قرار دارد مشهود و واضح میباشد

لینک کمکی