فایل word ارزيابي کمي و کيفي فرسايش و رسوب حوضه سد کنگير ايوانبا استفاده از مدل پسياک در محيط Gis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي کمي و کيفي فرسايش و رسوب حوضه سد کنگير ايوانبا استفاده از مدل پسياک در محيط Gis :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

فرسایش خاک و تولید رسوب تحت تأثیر عوامل مختلفی است. از این رو در بررسی فرسایش خاک باید تأثیر کلیه عواملبخصوص روابط بین آنها مد نظر قرار گیرند. کمبود آمار و اطلاعات رسوب در زمینه ی ارزیابی کمی رسوب در حوضه هایآبخیز کشور منجر به استفاده از روشهای تجربی در بخشهای اجرا و تحقیق گردیده است. در این تحقیق سعی شده است کهبرآورد بار رسوبی و فرسایش حوضه سد کنگیر با استفاده از مدل تجربی Mpsiac در محیط Gis و با استفاده از نرم افزار ILWIS مورد بررسی قرار می گیرد. در این مدل عوامل نه گانه فیزیوگرافی و توپوگرافی, هوا و اقلیم, هیدرولوژی, زمینشناسی, ژئومورفولوژی, پوشش گیاهی, خاک شناسی مورد بررسی قرار گرفته و حوضه مورد مطالعه به واحدهای کاری تقسیمگردیده است و سپس در هر یک از واحدهای کاری ضریب شدت فرسایش, استفاده از زمین و حساسیت خاک و فرسایش,مشخص شده و بر اساس این ضرایب, شدت فرسایش حوضه, فرسایش ویژه و بار رسوبی حوضه محاسبه و پس از مقایسه باضریب دقت 0/82بهترین روش تجربی برای برآورد فرسایش و رسوب در شرایط آب و هوایی و زمین شناسی منطقه معرفیگردیده است. نتیجه این مطالعه نشان داده است که میزان رسوب در حوضه سد کنگیر ایوان 198874/21تن در سال میباشد و از نظر کلاسهای فرسایشی و شدت رسوب دهی, حوضه به سه طبقه فرسایشی کم, متوسط و زیاد تفکیک شده است کهبیشترین مساحت حوضه ( 66/21درصد) در طبقه فرسایشی متوسط قرار گرفته است

لینک کمکی