فایل word ارزيابي تناسب مکاني کاربري آموزشي(دبيرستان هاي) شهر اهرم تنگستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي تناسب مکاني کاربري آموزشي(دبيرستان هاي) شهر اهرم تنگستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از کاربری های مهم اختصاص یافته به زمین های شهری,کاربری آموزشی می باشد. این کاربری بدلیل ارتباط مستقیم با دانش آموزان که تشکیل دهنده بخش اعظم و فعالی از جمعیت شهری می باشند, اهمیت مضاعفی پیدا کرده ست. ساخت و سازهای رو به رشد شهری باعث شده ست تا در پاره ایی اوقات, اهمیت این کاربری, تحت الشعاع هم جواری با نوع کاربری های ناسازگار قرار گیرد.هم جواری نامطلوبی که از یک طرف موجب تاثیرات منفی بر کیفیت آموزش ارائه شده در مرکز آموزشی می شود و از طرف دیگر, اثرات نامطلوب جسمی و روانی دانش آموزان را در پی خواهد داشت.در این تحقیق به عنوان نمونه , دبیرستان های شهر اهرم تنگستان با ستفاده ا‏ز نرم فزار Arc Gis 9.3 و ابزار buffer در ر بطه با نوع متغیرهای سازگار و ناسازگار از جمله: خیابان اصلی و میدان, مسکونی, اداری, ورزشی, فضای سبز, آموزش عالی, آتش نشانی, فرهنگی, درمانی, جایگاه سوخت, کارگاه های کوچک صنعتی و نظامی,مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ست.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد در رابطه با هم جواری با کاربری های سازگار, 4 ‏مدرسه(سمیه,حضرت معصومه, امام صادق و حضرت زینب) معادل 57 ‏درصد در وضعیت مناسبی به سر می برند.ضمن ینکه در رابطه با دوری گزینی از کاربری های ناسازگار, 6مدرسه (شهید مطهری,حضرت زینب,حضرت بو الفضل,شهیدباهنر,سمیه,حضرت معصومه) معادل 85 ‏درصد مدارس دارای وضعیت مناسبی می باشند.در مجموع, 6 ‏دبیرستان از مجموع دبیرستان شهر اهرم دربیش از نیمی از 12 ‏متغیر مورد بررسی درکاربری سازگار و نیمه سازگار , دا رای وضعیت مناسب و یا کاملآ مناسب می باشند

لینک کمکی