فایل word مستندسازي سيستماتيک خواستههايخط توليد نرمافزار با UML پارامتريک شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مستندسازي سيستماتيک خواستههايخط توليد نرمافزار با UML پارامتريک شده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین چالشهای خطوط تولید نرمافزار, مستندسازی خواسته ها در طول چرخه توسعه و ا جرا محصول هست. مستندسازی ضعیف عامل اصلی بسیاری از خطاها, کاهش کارایی در تولید و استفاده, خروج از برنامه زمانبندی توسعه و ا را, عدم شفافیت در تفاوت نسخه های مختلف یک مح و , نگهداری پیچیده تر و عدم سادگی در تصحیح و بهبود نرمافزار پایه است. بنابراین مستندات باید همواره بروز, کامل, سازگار و قابل اساتفاده باشاند . بارای دستیابی به سازگاری, توسعه راههاای سیساتماتیک ایجاد مستندات اهمیت ویژه ای دارد. بر طباز زبان مدلسازی یکپارچهUML2.0 برای بیان عملکرد سیستم مورد کاربرد میتوان از برای بیان چارچوب مفهومی مد سازی دامنه و از از عناصر مو ود در سیستم به همراه مشخص ات و محدودیتهایشان بهره برد. در این پژوهش با پارامتریاک کاردن و برچسبگذاری عناصر UML - , , مدلی برای معآوری خواستههای سیستم معرفی و با استفاده از ساکوی ماد یاویکی 2 ابزاری در راستای مکانیزه کردن آن, توسعه یافته است. ارزیابی با بررسی دو پایلوت مختلف از یک خط تولید نرم افزار انجام گردیده و نتایج مشاهدات رضایت بخش بوده است. نتایج بیانگر کاهش نارضایتی مشاتری به علت کاهش عادمتطابزها, کاهش زمان معآوری خواسته ها, مدیریت موثرتر تغییرات, کاهش زمان تولید و کاهش خطاهای ناشی از تغییرات میباشد

لینک کمکی