فایل word پروتکل مسيريابي مبتني بر کلوني زنبورعسل براي چاهکهمراه در شبکههاي حسگر بيسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پروتکل مسيريابي مبتني بر کلوني زنبورعسل براي چاهکهمراه در شبکههاي حسگر بيسيم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مطالعات اخیر نشان دادهاند که چاهک همراه میتواند راهحلی برای حل این مسئله باشد که مصرف انرژی توسط گرههای حسگر در شبکههای حسگر بیسیم متعادل نیست. به دلیل جابجایی چاهک, مسیرهای بین گرههای حسگر و چاهک به طور متناوب تغییر میکند و تأثیر عمیقی بر طول عمر WSN میگذارد. لازم است تا پروتکلی را طراحی نماییم که بتواند مسیرهای کارآمدی را بین چاهک همراه و گرهها پیدا کند اما منابع شبکهی خیلی زیادی را نیز مصرف نکند. در این مقاله, ما یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبورعسل بهمنظور حل این مسئله ارائه کردهایم. این پروتکل از مکانیسم حلقه ی متحدالمرکز بهمنظور هدایت جهت جستجوی مسیر استفاده نموده و انتخاب مسیر بهینه را بهمنظور برقراری مسیر تحویل داده در WSN با چاهک همراه را اتخاذ میکند. با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی جهت بهینه سازی مسیرانتقال, پروتکل مسیریابی میتواند در هنگام تغییر مختصات چاهک در WSN باسرعت و کارایی بالا یک مسیر جایگزین را پیدا کند. نتایج آزمایشهای ما نشان میدهند که پروتکل برقراری مسیر پیشنهادی ما قادر به متعادل کردن بار ترافیکی شبکه و افزایش طول عمر آن میباشد .

لینک کمکی