فایل word الگوريتم زمانبندي وظايف در لايه زيرساخت محيطرايانش ابري با رويکرد انرژي آگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوريتم زمانبندي وظايف در لايه زيرساخت محيطرايانش ابري با رويکرد انرژي آگاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

رایانش ابری مدل محاسباتی جدیدی است که سرویسهای متنوعی را بر اساس تقاضای کاربران و بهصورت پرداخت به ازای استفاده ارائه میدهد. گسترش سریع کاربردهای ابری و رقابت میان تأمینکنندگان برای ارائه سرویس با بهترین سطح کیفی, منجر به ایجاد مراکز دادهای بزرگشده است. بهرهبرداری از این نوع مراکز داده به دلیل مصرف زیاد انرژی, هزینههای عملیاتی بسیاری در پی دارد. استفاده ناکارآمد از منابع موجود در مراکز داده ازجمله دلایل اتلاف انرژی است؛ بنابراین, برای حل مسئله مصرف زیاد انرژی در مراکز داده علاوه بر بهینهسازی در سطح سختافزار, روشهای مدیریت منابع با رویکرد کارآمدی انرژی نیز موردنیاز است که در آنها, زمانبندی و تخصیص منابع, بر اساس نیازمندی کیفی سرویسها صورت گیرد. در این زمینه, راهکارهایی مانند تغییر پویای ولتاژ و فرکانس پردازنده و تجمیع ماشینهای مجازی مورداستفاده قرارگرفتهاند.پیادهسازی PTE (Priority Task Execution Time) در این مقاله جهت بهینهسازی مصرف انرژی, الگوریتم زمانبندی شده است. این الگوریتم در سطح زمانبندی, تخصیص ماشین مجازی به وظایف, باهدف کاهش مصرف انرژی و رعایت مهلت زمانی وظایف صورت گرفته است. راهکار پیشنهادی با توسعه کارگزار بهعنوان موجودیت محوری در گزینش منابع, وظایف را بر اساس زمان اجرای آنها اولویتبندی نموده است.

لینک کمکی