فایل word استخراج الگو و پيش بيني دسترسيهاي آتي وب با استفاده از دادههاي لاگ برمبناي خوشه بندي و مدلهاي مارکوف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج الگو و پيش بيني دسترسيهاي آتي وب با استفاده از دادههاي لاگ برمبناي خوشه بندي و مدلهاي مارکوف :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رشد سریع و روز افزون شبکه جهانی اینترنت, اهمیت نیاز به بهبود در سیستمهای پیشنهاد دهنده دسترسی وب را آشکار ساخته است. برای بهبود این سیستمها, شناسایی راهبردهای مرور و پیمایش وب یک گام حیاتی به شمار میرود. در این مقاله, یک مدل پیش بینی جدید پیشنهاد شده است تا بر مبنای آن الگوهای رفتاری کاربران وب استخراج شود, و دسترسی آنی آنان مورد پیش بینی قرار گیرد. برای این منظور, پیشنهاد شده است که شناسایی الگوهای دسترسی و عاملی مشابه میان کاربران سایت دانشگاه شهرکرد با استفاده از خوشه بندی سلسله مراتبی و نیز کاوش الگوهای ترتیبی انجام شود. دقت استخرج الگو در روش پیشنهادی بوسیله در نظر گرفتن آدرس آی پی و عامل در فرایند شناسایی کاربران متمایز, بهبود یافته است. علاوه بر این, دقت الگوها بوسیله مد نظر قرار دادن آستانه شباهت عامل دسترسی در زمان تشکیل خوشهها, بهبود یافته است. در این مقاله, ترکیب کاوش الکوهای ترتیبی بر - مبنای مدل مارکوف و کاوش الگوهای غیر ترتیبی بر مبنای خوشه بندی پیشنهاد شده است تا به واسطه آن دقت پیشبینی دسترسی آتی وب بهبود یابد. در نتیجه, روش پیشنهادی, الگوهای پیمایشی و پیش بینیهای دقیقی را نتیجه میدهد.

لینک کمکی