فایل word ارائه روشي جهت برقراري قابليت حسابرسي عمومي و پويايي دادهدر سيستم ذخيرهسازي محاسبات ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه روشي جهت برقراري قابليت حسابرسي عمومي و پويايي دادهدر سيستم ذخيرهسازي محاسبات ابري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

محاسبات ابری بعنوان یکی از مهمترین موضوعات در زمینه تکنولوژی اطلاعات معرفی شده است و مز ایای فرآوانی از جمله کاههزینه و سهول در استفاده دارد اما نگرانی در مورد امنی دادهها, اصلیترین عامل محدودی توسعه محاسبات ابری میباشد. امنیت دادهها عمل محافظ دادهها از انحراف و دستیابی غیرمجاز است . برای اطمینان از درستتی داده های خییره شده بر روی سرور نامطمئن, کاربر باید بصورت دورهایی تمامی دادههای خییره شده را بررسی نماید. با توجه به ماهی محاستبات ابتری, کتاربران دارای منابعی با توان محاسباتی و خییرهسازی محدود هستند. بنابراین منطقی به نظر میرسد که کابران فرآینتد بررستی تمامیت داده ها را بدون داشتن کپی محلی داده ها و همچنین سربار محاسباتی انجام دهند. این تحقیق, روش پیشنهادی DICM (Data Integrity Checking Method) برای بررسی تمامی دادههای خییتره شتده ارا تهشده اس . در این روش بریلاف سایر طرحها , از هر دو قابلی حسابرسی عمومی و عملیات پویایی دادهها (اصلاح, درج و حذف), بطورهمزمان پشتیبانی میشود. قابلی حسابرسی عمومی این امکان را فراهم میکند

لینک کمکی