فایل word تحليلي کيفي بر پذيرش اجتماعي انرژي هاي تجديد پذير(مطالعه موردي دانشگاه مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي کيفي بر پذيرش اجتماعي انرژي هاي تجديد پذير(مطالعه موردي دانشگاه مازندران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقاله حاضر, به بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی موثر بر پذیرش انرژی های تجدید پذیر با تأکید بر انرژی خورشیدی پرداخته وبا استفاده از روش کیفی ,میزان آگاهی و نوع نگرش افراد,رسانه ها ومنابع کسب خبر,آموزش و کانال های آگاهی رسانی,آگاهی از آلودگی هوا وپدیده گرم شدن زمین, اعتماد به سیاست های دولت ومسئولین, شروط وپیشنهادهای پذیرش و استفاده از فناوری انرژی های تجدید پذیر را بررسی می کند. این پژوهش براساس مصاحبه های نیمه ساخت یافته با 40دانشجو ,10 کارمند,10 استاد دانشگاه مازندران در فضای دانشگاهی انجام شد. نتایج حاکی از آن است که سطح آگاهی افراد مورد بررسی پایین و نوع نگرش آنها نسبت به پذیرش انرژی تجدید پذیر مثبت است وعلاوه بر این, نتایج تحقیق نشان داده است که عواملی مثل رسانه ها ,آموزش و سیاست گذاری ها و دغدغه های زیست محیطی از عوامل موثر بر پذیرش انرژی های تجدید پذیر می باشد.نتایج تحقیق بیانگر آن است که اجرای طرح های انرژی های تجدید پذیر, نیازمند شناخت موانع اجتماعی و فرهنگی است تا براساس این شناخت, ساز و کارهای اجتماعی برای اجرای موفقیت آمیز طرح های انرژی های تجدید پذیر فراهم شوند

لینک کمکی