فایل word تحليل اکسرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در راکتور توليد اسيد استيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل اکسرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در راکتور توليد اسيد استيک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

به دلیل وجود برگشتناپذیری و افت انرژی در واکنشهای شیمیایی و دیگر فرایندهای شیمیایی, نیاز به استفاده از روش مناسبی برای محاسبه این افت توان و بهینهسازی طراحی واحد باعث شده است که تحقیقات فراوانی برروی استفاده از روشهای مربوط به تحلیل مصرف انرژی فرایند مانند روش تحلیل اکسرژی در مورد فرایندهای شیمیایی انجام بگیرد. تحلیل اکسرژی یک ابزار نوین در علم مهندسی فرایند جهت شناسایی نقاط دارای بیشترینهدررفت اکسرژی و برگشت ناپذیری و بهینهسازی پارامترهای عملیاتی میباشد. در این پژوهش بخش واکنش واحد تولید اسید استیک پتروشیمی فنآوران با استفاده از روش تحلیل اکسرژی مورد مطالعه قرارگرفته است و میزان هدررفت اکسرژی و بازده اکسرژی در راکتور این فرایند محاسبه شدهاست. سپس از روش RSMجهت بهینهسازی پارامترهای عملیاتی برای کاهش هدررفت اکسرژی و انرژی در راکتور استفاده شدهاست. در نتیجهبهینهسازی پارامترهای عملیاتی در راکتور این فرایند میزان هدررفت اکسرژی به میزان 41 % کاهش پیدا کرده است.

لینک کمکی