فایل word نقش واسطه اي نگراني و ناگويي هيجاني در رابطه بين نظم دهيشناختي هيجان و اضطراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش واسطه اي نگراني و ناگويي هيجاني در رابطه بين نظم دهيشناختي هيجان و اضطراب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای نگرانی و ناگویی هیجانی در رابطه بین نظم دهی شناختی هیجان و اضطراب بود. 343 دانشجو 281 زن 62 مرد به روش نمونه گیری خوشه ای از مراکز دانشگاهی پیام نور استان قزوین انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های نظم دهی شناختی هیجان (گارنفسکی, کرایچ و اسپینهاون 2002) پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا می یر, میلر, متزیگر و , بورکووک 1990 پاسخ دادند. برای تحلیل یافته ها از آزمون همبستگی, وتحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان دادند با واسطه گری نگرانی و ناگویی هیجانی, نظم دهی شناختی با اضطراب رابطه منفی دارد. در مجموع,می توان نتیجه گرفت که راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان نقش مهمی در نگرانی, ناگویی هیجانی و اضطراب ایفا می کنند .

لینک کمکی