فایل word نقش ادراک خود در پيش بيني بزهکاري نوجوانان شهرستان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش ادراک خود در پيش بيني بزهکاري نوجوانان شهرستان اردبيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ادراک خود در پیش بینی بزهکاری نوجوانان اجرا شد. پژوهش ازنوع علی مقایسه ای با همبستگی است و جامعه آماری کلیه نوجوانان بزهکار شهر اردبیل بود n-120 نمونه این پژوهش 10 نفر از نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و 30 نفر از نوجوانان غیر بزهکار که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه ادراک از خود هارتر 1985 استفاده شد. و برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( و رگرسیون لجستیک استفاده شد, نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد نوجوانان بزهکار از لحاظ خصوصیات اخلاقی ادراک خود از نوجوانان غیر بزهکار در سطح پایین تری قرار دارند. تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که ادراک خود می تواند پیش بینی کننده معناداری برای بزهکاری است. ولی از بین مولفه های ادراک خود فقط مولفه ملامت و ارزیابی می تواندبزهکاری نوجوانان را پیش بین کند.

لینک کمکی