فایل word نظريه استقلال يادگيرنده در آموزش از راه دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظريه استقلال يادگيرنده در آموزش از راه دور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رویکرد آموزش از دور به پیروی از مفهوم نظام, از نظم پذیری تفکر بر روی یک موضوع یا پدیده خاص آموزشی حکایت می کند کههمبستگی بین اصول و عینیات و واقعیات آن پدیده را با همان زیر ساختهای علمی و نظری نظام مرسوم و سنتی آموزشی به تصویرمی کشاند. هدف تحقیق بررسی نظریه استقلال گیرنده در آموزش از راه دور می باشد. تحقیق از نوع توصیفی و به روش مطالعهاسنادی, کتابخانه ای و جستجوی اطلاعات از منابع مختلف مکتوب و دیجیتالی می باشد. جامعه تحقیق را کلیه اسناد و منابع علمیمکتوب و غیر مکتوب در دسترس, در زمینه های مورد تحقیق تشکیل می دهد که از بین آنها نمونه های هدفمند با توجه به موضوعتحقیق انتخاب گردیده است . ابزار تحقیق برای جمع آوری داده ها, فیش و روش تجزیه و تحلیل داده ها تفسیری می باشد

لینک کمکی