فایل word مقايسه عزت نفس, کيفيت زندگي در مبتلايان به فربهي با افراد عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه عزت نفس, کيفيت زندگي در مبتلايان به فربهي با افراد عادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل word مقايسه عزت نفس, کيفيت زندگي در مبتلايان به فربهي با افراد عادي به عمل آمد. روش پژوهش از نوع علی – مقایسهای بود و در این راستا, تعداد 30 نفر فرد مبتلا به فربه ی و 30 نفر فرد دارای وزن بهنجار, به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و موردارزیابی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات فردی, پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت SF-36 بود, دادههای پژوهش ضمن رعایت مفروضه ها, با استفاده از تحلیل واریانس و کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل از این دادهها,نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی وعزت نفش تفاوت قابل توجهی در افراد فربه وعادی دارند.

لینک کمکی