فایل word مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و کيفيت زندگي در مبتلايان به فربهي با افراد عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و کيفيت زندگي در مبتلايان به فربهي با افراد عادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل word مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و کيفيت زندگي در مبتلايان به فربهي با افراد عادي به عمل آمد. روشپژوهش از نوع علی – مقایسه ای بود و در این راستا, تعداد 30 نفر فرد مبتلا به فربهی و 30 نفر فرد دارای وزن بهنجار, به شیوهنمونه گیری در دسترس انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات فردی, فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ YSQ-SF پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت SF-36 بود, دادههای پژوهش ضمن رعایت مفروضه ها, با استفاده از تحلیل واریانس و کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این دادهها,نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی ,طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت قابل توجهی در افراد فربه وعادی دارند.

لینک کمکی