فایل word مقايسه اضطراب امتحان در آزمون هاي الکترونيکي و عادي و پيش بينيآن بر اساس خودکارآمدي رايانه دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اضطراب امتحان در آزمون هاي الکترونيکي و عادي و پيش بينيآن بر اساس خودکارآمدي رايانه دانشجويان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف: با توجه به تغییر اجرای آزمون ها در دانشگاه پیام نور از شکل مداد-کاغذی به الکترونیکی و مزایای استفاده از فناوری در کاهشزمان و هزینه, هدف از مطالعه حاضر, مقایسه اضطراب امتحان در آزمون های الکترونیکی و عادی و پیش بینی آن بر اساس خودکارآمدیعمومی دانشجویان بود. روش: به این منظور, از میان کلیه دانشجویان پیام نور تاکستان تعداد 317 نفر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. دادهها از طریق پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و خود کارامدی GSE-10 جمع آوری گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. یافتهها: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی, رگرسیون همزمان و t اسیودنت نشانداد بین اضطراب امتحان دانشجویان در آزمون هایی که به شکل الکترونیکی و عادی برگزار می شود, تفاوت وجود دارد و خودکارآمدیعمومی پیش بینی کننده اضطراب امتحان در دانشجویان است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش فوق اجرای آزمون های دانشگاهیبه شکل الکترونیکی و آموزش خودکارآمدی به دانشجویان می تواند در کاهش اضطراب امتحان درآنان موثر باشد.

لینک کمکی