فایل word مقايسه اثربخشي درمان حساسيت زدايي با حرکات چشم و بازپردازشدر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه زنان مورد سو (EMDR)استفاده جنسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثربخشي درمان حساسيت زدايي با حرکات چشم و بازپردازشدر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه زنان مورد سو (EMDR)استفاده جنسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش EMDR در کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه زنان مورد سو استفاده جنسی بود. این مطالعه ازنوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل بود و طرح آن به صورت سه گروهی ( دوگروه آزمایش و گروه گواه) و دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری را, زنان ساکن شهر تهران تشکیل داده اند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و در سال 1393 به مرکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند. ازآنجائیکه تعداد این زنان بسیار کم است, نمونه شامل 3 نفر و مطالعه به صورت موردی در دو گروه آزمایش (هرگروه 3 نفر) و یک گروه کنترل ( 3 نفر) انجام شد. ابزار پژوهش چک لیست اختلال استرس پس از سانحه ودرز, لیتز, هومن, هوسکا و کین, 1993 بود. گروه های آزمایش پس از تکمیل پرسشنامه تحت درمانEMDR در 8 جلسه پس از اجرای پس آزمون, آزمون تحلیل کوواریانس انجام شد و نتایج نشان داد: اثربخشی درمان EMDR درکاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه زنان مورد سو استفاده جنسی تفاوت دارد

لینک کمکی