فایل word شناسايي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و رفتارشهروندي سازمانيدر بين معلمان ابتدايي شهرستان قروه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و رفتارشهروندي سازمانيدر بين معلمان ابتدايي شهرستان قروه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتارشهروندی سازمانی در بین معلمان ابتدایی شهرستان قروه انجام گرفته است. رویکرد انجام تحقیق, کمی بوده و روش مورد استفاده توصیفی-پیمایشی می- باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان شهرستان قروه بوده است, اما بدلیل در دسترس نبودن کل جامعه بصورت سرشماری 125 نفراز کارکنان زن و مرد انتخاب و در نهایت 125 پرسشنامه عودت یافت . ابزار اندازه گیری, پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون 1973 رفتار شهروندی سازمانی لی و الن 2002 می باشد. در این پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی(ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون ) استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین مولفه های کیفیت زندگی با رفتار شهروندی در سطح بالایی رابطه معنی داری وجود دارد و کیفیت زندگی کاری توانایی پیش بینی متغیر وابسته یا رفتار شهروندی را دارد

لینک کمکی