فایل word رابطه نگرش مذهبي با هوش هيجاني دانشآموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه نگرش مذهبي با هوش هيجاني دانشآموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي, جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تحقیقات نشان میدهد بهبود وضعیت مذهبی در افزایش هوش هیجانی و مهارتهای درون فردی و بین فردی نقش مهمی ایفا میکند. اینمطالعه نیز با هدف بررسی رابطه وضعیت مذهبی و هوش دانشآموزان دبیرستانی شهر اردبیل اجرا شد. روش تحقیق حاضر از نوعهمبستگی و جامعه آماری آن نیز دانشآموزان دبیرستانی شهر اردبیل بود. حجم نمونه 350 دانشآموز دختر و پسر بود که با روش نمونهگیری طبقهای نسبی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه وضعیت مذهبی محقق ساخته و پرسشنامه هوش هیجانیبار اون مورد استفاده قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون , - t مستقل و رگرسیون چندگانهاستفاده گردید.نتایج نشان داد که بین وضعیت مذهبی و هوش هیجانی دانشاموزان رابطهی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین ازبین مؤلفههای وضعیت مذهبی, عمل مذهبی و اعتقاد مذهبی, بیشترین رابطه را با هوش هیجانی نشان داد. بین سهلگیری مذهبی,سخت گیری مذهبی و هوش هیجانی رابطه معناداری بدست نیامد. از بین مولفههای هوش هیجانی نیز به ترتیب حل مسئله, کنترلاحساسات,خوش بینی, انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری و عزت نفس بیشترین رابطه را با وضعیت مذهبی دانشآموزان داشت. با توجه بهنتایج تحقیق حاضر می توان گفت که مذهب, نقش عملی در سلامت روانی دانشآموزان دارد

لینک کمکی